2022 SAYILI KANUN

Madde 1-65 yasini doldurmus, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluslarinin herhangi birisinden her ne nam altinda olursa olsun bir gelir veya aylik hakkindan yararlanmayan, nafaka baglanmamis veya baglanmasi mümkün olmayan, mahkeme karariyla veya dogrudan dogruya kanunla baglanmis herhangi bir devamli gelire sahip bulunmayan ve muhtaçligini il veya ilçe idare heyetlerinden alacaklari belgelerle kanitlayan Türk Vatandaslarina hayatta bulunduklari sürece, 1550 gösterge rakaminin her yil Bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayi ile çarpimindan bulunacak tutarda aylik baglanir.

Herhangi bir sekilde bu maddede yazili miktardan fazla devamli gelir saglayan veya saglamasi mümkün olan kimselerin geçim kaynagi var sayilir ve kendilerine aylik baglanmaz.

          65 yasin bitiminin tespitinde; ilgililerin bu Kanunun yayinlandigi tarihte nüfus kütük kayitlarindaki dogum tarihleri esas alinir. Dogum tarihlerinde yapilacak düzeltmeler ile bu kanunun yayinlandigi tarihten geriye dogru bir yil içinde yapilmis düzeltmeler nazara alinmaz.


          Madde 2- Bu ayliklar ve Kanunda yazili diger ödemeler için her yil Devlet Bütçesine gerekli ve yeterli ödenek konur ve ayliklar hak sahiplerine Emekli Sandigi araciligi ile baglanir ve ödenir.

          Madde 3- Bu ayliklarin baslangiç tarihi, ilgililerin Emekli Sandigina yapacaklari yazili müracaatlarini takip eden aybasidir.

          Hak sahiplerine baglanan ayliklar 3 ayda bir pesin olarak verilir. Ayligin baglanis tarihi ile dönem arasindaki haklar ayrica ödenir.

          Pesin verilen gelir ve ayliklar durum degisikligi veya ölüm halinde geri alinmaz. Ancak aylik baglama ile ilgili geçim sartinin kalkmasi halinde, ayliklar bu sartin kalktigi tarihi takip eden dönem basindan itibaren kesilir.

          Madde 4- Bu kanuna göre aylik baglanmada veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanilacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanliklarinca müstereken hazirlanacak bir yönetmelikte tespit olunur.

          Madde 5-Bu kanuna göre ayliga hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçege uymadigi tespit edildigi takdirde, ödenen ayliklar %50 fazlasi ile geri alindigi gibi, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkinda ayrica genel hükümlere göre ceza kovusturmasi yapilir.

          Madde 6- Bu ayliklar ile baglanmasinda ve ödenmesinde kullanilacak belgeler her türlü vergi ve resimden muaftir.

          Madde 7- Bu Kanundan yararlananlarin tedavi giderleri, 18.06.1992 tarihli ve 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin Yesil Kart Verilerek Devlet Tarafindan Karsilanmasi Hakkinda Kanun Hükümlerine göre Yesil Kart verilerek karsilanir.
(27 Nisan 2005 tarih ve 25798 sayili Resmi Gazetede yayinlanan 21.04.2005 tarih ve 5335 sayili Kanun ile degistirilmis seklidir.)

          Madde 8- T.C. Emekli Sandigi Il veya Ilçe Idare Heyetlerinin sorusturma ve kararlari disinda gerektiginde, ilgililerin gelir, kazanç ve mallari hakkinda çesitli sorusturma yaptirmaya resmi ve özel idare, müessese ve ortaklarindan ve sahislardan bilgi istemeye yetkilidir.

          Bu Kanun uyarinca tam tesekküllü Hastanelerden alinan Saglik Kurulu Raporlari, merkezde Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi, Sosyal Güvenlik Bakanligi ve T.C. Emekli Sandigi tarafindan görevlendirilecek üç uzman hekimden olusan bir Saglik Kurulunca karara baglanir.

          Madde 9- Bu Kanun yayinlandigi tarihi takip eden mali yil basindan yürürlüge girer.           Madde 10- Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(07.07.2005 tarih ve 25868 sayili Resmi Gazetede yayinlanan 01.07.2005 tarih ve 5378 sayili Kanunun 25. maddesi ile 2022 sayili Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.)

          EK MADDE 1.- 65 yasini doldurmamis olmakla birlikte;

          a) Baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek sekilde özürlü olduklarini tam tesekküllü hastanelerden alacaklari saglik kurulu raporu ile kanitlayan, 18 yasini dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylik tutari % 300'ü tutarinda,

          b) 18 yasini dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir ise yerlestirilememis olan özürlülerden; her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylik tutarinin % 200'ü tutarinda,

          c) Her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri oldugu halde, kanunen bakmakla yükümlü oldugu 18 yasini tamamlamamis özürlü yakini bulunanlara, bakim iliskisi fiilen gerçeklesmek kaydiyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylik tutarinin % 200'ü tutarinda,
Aylik baglanir.

          65 yasin doldurulmasindan önce bu madde hükümlerine göre baglanmis olan ayliklarin ayni sekilde ödenmesine devam olunur. Bu kanunun 1 inci maddesine göre aylik baglananlardan baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarini tam tesekküllü hastaneden alacaklari saglik kurulu raporu ile kanitlayanlara da birinci fikranin (a) bendine göre aylik baglanir. Aylik baglanmasina esas özürlülük orani degisenlerin ayliklari durumlarina göre yeniden tespit olunur. Özürlülük orani, bu Kanuna göre aylik baglanmasi gereken oranin altina düsenler ile birinci fikrada belirtilen aylik ortalama gelir tutarindan fazla gelir elde etmeye baslayanlarin ayliklari kesilir.

          Aylik hakkindan yararlanan 18 yasindan küçük özürlülerin yalnizca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakkindan yararlanir. Ancak bu madde hükümlerine göre aylik alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardimi kapsaminda bulunanlara tedavi yardimi yapilmaz.

Bu Kanunun 2,3,4,5,6,7 ve 8 inci maddeleri birinci fikra hükümlerine göre aylik ödenecekler hakkinda da uygulanir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malül olmalari sebebiyle yetim olarak aylik veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldiklari aylik veya gelir toplami tutarlari bu madde geregince durumlarina göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafindan (birden fazla sosyal güvenlik kurumunda aylik veya gelir alanlar için yalnizca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafindan) ödenir ve bu sekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

anasayfa
başadön

 

www.ankaraaltinokta.org-2007

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi Resmi Web sitesi

----------------------------------------------