YÖNETMELIK

Maliye Bakanligi ile Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligindan:

65 YASINI DOLDURMUS MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KIMSESIZ TÜRK
VATANDASLARI ILE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK
VATANDASLARINA AYLIK BAGLANMASI
HAKKINDA YÖNETMELIK

Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeligin amaci, 65 Yasini Doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaslarina Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanunda belirtilen ayliklardan yararlanabileceklerin; müracaat sekli, hak sahipliginin tespiti ve kontrolü ile aylik hakkindan yararlananlarin muayene ve tedavilerine iliskin usul ve esaslari belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik;
a) 65 yasini doldurmus, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarinin herhangi birisinden her ne ad altinda olursa olsun bir gelir veya aylik hakkindan yararlanmayan, nafaka baglanmamis veya baglanmasi mümkün olmayan, mahkeme karariyla veya dogrudan dogruya kanunla baglanmis herhangi bir devamli gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaslarini,
b) Bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin (b) bendi kapsamina girecek derecede özürlü olduklarini tam tesekküllü hastanelerden alacaklari saglik kurulu raporu ile kanitlayan ve 18 yasini doldurmus bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasi itibariyle 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlari,
c) Bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin (a) bendi kapsamina girecek derecede özürlü olduklarini tam tesekküllü hastanelerden alacaklari saglik kurulu raporu ile kanitlayan, 18 yasini doldurmus bulunan ve herhangi bir ise yerlestirilememis olan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlari,
ç) Her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri oldugu halde; kanunen bakmakla yükümlü oldugu ve fiilen bakimini gerçeklestirdigi 18 yasini tamamlamamis özürlü yakini bulunanlari,
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmalari nedeniyle yetim olarak aylik veya gelir alan çocuklardan, aylik ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsaminda ödenecek olan aylik tutarindan düsük olanlari,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelik, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayili 65 Yasini Doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaslarina Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanunun 4 üncü maddesine dayanilarak hazirlanmistir.
Tanimlar
MADDE 4
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlik: Maliye Bakanligini,
b) Basvuru Formu: Dilekçe, ikametgah ilmühaberi, mal bildirim belgesi, muhtaçlik belgesi ve vukuatli nüfus kayit örnegini birlikte içeren ve ekte yer alan belgeleri (Ek-1, Ek-2),
c) Kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayili Türk Medeni Kanunun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakini bulunmayani,
ç) Mahalli Maliye Teskilati: Defterdarliklari ve malmüdürlüklerini,
d) Sandik: T.C. Emekli Sandigi Genel Müdürlügünü,
ifade eder.
Ayliktan faydalanamayacaklar
MADDE 5
(1) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) 2 nci maddenin (d) bendi kapsaminda olanlar hariç olmak üzere, hangi adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylik hakkindan faydalananlar,
b) 4 üncü maddenin (c) bendindeki tanima göre kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulundugu tespit olunanlar,
c) Muhtaçlik sinirina esit veya üzerinde nafaka baglanmis veya baglanmasi mümkün olanlar,
ç) Mahkeme karariyla veya dogrudan dogruya kanunla baglanmis muhtaçlik sinirina esit veya üzerinde devamli bir geliri bulunanlar,
d) Borçlar Kanununa göre mallari ve gelirleri devir edilerek bir akitle hakiki veya hükmi sahislarca kendilerine bakilanlar,
e) Menkul ve gayrimenkul mallarindan dolayi 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesine göre baglanacak ayliga esit veya daha fazla geliri olan veya gelir saglamasi mümkün olanlar,
f) Herhangi bir sekilde 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesine göre baglanacak aylik tutarina esit veya daha fazla devamli gelir saglayan ya da saglamasi mümkün olanlar,
g) Kamu kurum ve kuruluslarinda iase ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakimi yapilan veya yaptirilanlardan, mevzuati geregi kendilerine muhtaçlik sinirina esit veya daha fazla gelir, harçlik, aylik ve benzeri adlarla düzenli olarak ödeme yapilanlar,
hakkinda uygulanmaz ve bu kisiler bu Yönetmelikte belirtilen haklardan yararlandirilmaz.
Muhtaçlik
MADDE 6
(1) 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin Devlet memurlarinin ayliklarina uygulanan katsayi ile çarpilmasindan bulunacak tutardan daha az geliri olanlar 2022 sayili Kanunun uygulanmasinda muhtaç sayilir. 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin yili bütçe kanunlari ile farkli olarak tespit edilmesi halinde, bütçe kanununda belirlenen gösterge rakami uygulanir.
(2) Muhtaçlik, Ek-1 veya Ek-2'de yer alan durumuna uygun Basvuru Formu ile yapilan müracaat üzerine, ilgililerin daimi olarak oturduklari yerlerin bagli oldugu il veya ilçe idare kurullarinca formun ilgili bölümünde sebepleri açikça gösterilmek suretiyle belirlenir.
Hak sahipliginin tespiti
MADDE 7
(1) Aylik talebinde bulunanlar veya gerekli hallerde bunlarin veli ya da vasileri tarafindan doldurulup imzalanan Basvuru Formlari;
a) Ilgililerin 2 nci maddede belirtilen niteliklere haiz olup olmadigi,
b) 5 inci maddedeki hallerin mevcut olup olmadigi,
c) Ilgililer 4721 sayili Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakinlarindan nafaka aliyorsa miktari,
ç) Nafaka baglanmamis olmakla birlikte 4721 sayili Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakini bulunanlar için, bu yakinlarinin gelir durumu itibariyle aile fertlerinin sayisi ile ikametgahlarindaki sosyal ve ekonomik durumlari dikkate alinmak suretiyle yapilacak inceleme sonucunda, nafaka yükümlüsü her bir yakininin Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesi geregince nafaka baglama esaslari dahilinde ilgiliye ayirabilecekleri yardim miktari,
d) 2 nci maddenin (c) bendi kapsamina girenlerin, bir ise yerlestirilmek üzere 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayili Türkiye Is Kurumu Kanunu çerçevesinde müracaatta bulunup bulunmadigi,
e) Tarimsal ve tarimsal destek gelirleri,
f) Ticari gelirleri,
g) Tasinir veya tasinmaz mallarindan elde ettigi gelirler,
g) Çalismakta olanlarin ücretleri,
h) Il veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerinden, Vakiflar Genel Müdürlügünden veya sosyal yardimlasma ve dayanisma vakiflarindan bir süre ile sinirli da olsa belirli araliklarla ödenen nakdi bir yardim alip almadiklari, nakdi yardim alanlar için yardimin tutari,
i) 2 nci maddenin (ç) bendi kapsaminda olanlar açisindan bakim iliskisinin fiilen gerçeklestirilip gerçeklestirilmedigine iliskin olarak yaptirilacak tespit,
i) Diger gelirleri,
esas alinmak suretiyle il veya ilçe idare kurullari tarafindan degerlendirilir ve hak sahibi olup olmadiklarina karar verilir.
(2) Evli olanlarin aylik gelirlerinin hesabinda, esinin her türlü mal ve gelirlerinden Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre aile masraflarina istirak edebilecegi miktar dikkate alinir.
Sosyal güvenlik kurumlarindan aylik veya gelir alanlar
MADDE 8
(1) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmalari nedeniyle yetim olarak aylik veya gelir alan çocuklardan, aylik ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsaminda ödenecek olan aylik tutarindan düsük olanlara, bu Yönetmelikle belirlenen diger sartlar aranmaksizin ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafindan aradaki fark ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan ayni sekilde aylik veya gelir alanlara ise yalnizca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafindan fark ödenir.
(2) Bu sekilde fark ödemesinden yararlanabilmek için, 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Özürlülere Verilecek Saglik Kurulu Raporlari Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre alinacak saglik kurulu raporu ile birlikte aylik veya gelir ödemesi yapilan sosyal güvenlik kurumuna kendileri veya kanuni temsilcileri tarafindan basvuruda bulunulmasi gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumlari bu rapor ve varsa raporu tamamlayici belgeleri 2022 sayili Kanunla Sandik bünyesinde kurulan Saglik Kuruluna gönderir. Saglik Kurulu bu raporlari bu Yönetmeligin 12 nci maddesi çerçevesinde karara baglayarak, ilgili sosyal güvenlik kurumuna kararini bildirir.
Muhtaçligin ve bakim iliskisinin kontrolü
MADDE 9
(1) Bakanlik veya Sandik, gerektiginde il veya ilçe idare kurullarinin sorusturma ve kararlari disinda ilgililerin gelir, kazanç ve mallari hakkinda, kendi personeli veya idari makamlar yolu ile her çesit sorusturma yaptirmaya, resmi ve özel idari müessese ve ortaklarindan ve sahislardan bilgi istemeye yetkilidir. Istenen bilgilerin verilmesi zorunludur, istenilen bilgiyi vermeyenler veya yanlis bilgi verenler hakkinda genel hükümlere göre ceza kovusturmasi yapilir.
(2) Muhtaçligi süpheli görülenlerden haklarinda yaptirilan sorusturma neticesinde muhtaç olmadiklari anlasilanlara aylik baglanmaz ve varsa baglanmis ayliklari kesilir. Bunlarin muhtaçlik belgesi düzeltilmek üzere ilgili il veya ilçe idare kuruluna gönderilir.
(3) Sonradan herhangi bir nedenle aylik baglanmasi kararini etkileyen yeni bir hususun tespit edilmesi halinde, yeniden yapilan incelemede durumlarinda degisiklik olanlar için il veya ilçe idare kurulunca alinacak yeni karar Sandiga gönderilir. Yeniden yapilan incelemeye ragmen il veya ilçe idare kurulu kararinda degisiklik olmadiginin anlasilmasi halinde yapilacak islem Sandikça kararlastirilir.
(4) 2 nci maddenin (ç) bendi geregince kendilerine aylik ödenenler, fiilen bakim iliskisinin sürdürüldügünün ve ayligin özürlü çocugun bakiminda kullanildiginin tespiti amaciyla yilda en az bir kez periyodik ve gerekli görülen hallerde ayrica kontrole tabi tutulur. Kontrol görevi, il veya ilçelerde mülki amirlerin görevlendirecegi kurum eliyle yerine getirilir. Fiilen bakim iliskisinin sürdürülmedigi veya gerekli kosullari tasimaya devam etmedigi anlasilanlar için il veya ilçe idare kurulunca alinacak yeni karar Sandiga gönderilir.
Özürlülügün belirlenmesi
MADDE 10
(1) 2022 sayili Kanunun uygulanmasinda,
a) Çalisma güçlerini % 40 ile % 69 arasinda kaybedenler "özürlü",
b) Çalisma güçlerini % 70 ve üzerinde kaybedenler ise "baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek sekilde özürlü",
olarak kabul edilir.
Saglik Kurulu raporlari
MADDE 11
(1) Özürlülerin çalisma gücü kaybi oranlari Özürlülere Verilecek Saglik Kurulu Raporlari Hakkinda Yönetmelik esaslarina göre belirlenir.
Saglik Kurulu
MADDE 12
(1) 2022 sayili Kanuna göre özürlü veya baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek sekilde özürlü olmalari nedeniyle aylik baglanacak olanlarin Özürlülere Verilecek Saglik Kurulu Raporlari Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre aldiklari saglik kurulu raporlari, Sandikça görevlendirilecek bir uzman hekimin baskanliginda Çalisma ve Sosyal Güvenlik ile Saglik Bakanliklarinca görevlendirilecek birer uzman hekimden olusan 3 kisilik Saglik Kurulu tarafindan incelenerek karara baglanir. Saglik Kurulu, üye tamsayisi ile toplanir ve oy çoklugu ile karar verir. Kurul, toplanti gün ve saatlerini haftada iki günden az olmamak üzere kendi tespit eder.
(2) Saglik Kurulu gerekli gördügü hallerde, ilgilinin;
a) Raporu veren hastanenin saglik kurulunca,
b) Raporu veren yer dikkate alinarak bir baska hastanenin saglik kurulunca,
tekrar muayenesini isteyebilecegi gibi ek veya yeni bir saglik kurulu raporu düzenlenmesini de isteyebilir.
Nüfus kayitlari
MADDE 13
(1) Sandik veya mahalli maliye teskilati ya da ilgili tarafindan istenilmesi üzerine, aylik baglanmasi isteminde bulunan sahsin kayitli oldugu nüfus idaresince;
a) Esi ile altsoyu ve üstsoyunun tamamini,
b) Bunlardan evlenme, bosanma ve sair nedenlerle baska yere nakledilmis olanlarin nakledildikleri yerleri,
c) Herhangi bir yerden aylik alanlarin aylik aldiklari dosya numarasi ile ayligi ödeyen kurumu,
ç) Aylik talebinde bulunanin dogum tarihinde düzeltme yapilmis ise düzeltmeye ait mahkeme kararinin tarih ve numarasini,
gösterir sekilde T.C. kimlik numaralarini da belirtir vukuatli nüfus kayit örnegi düzenlenir.
Aylik baglanmasi için gerekli belgeler
MADDE 14
(1) Aylik baglanmasi için istenilen belgeler asagida belirtilmistir:
a) Basvuru Formu,
b) Özürlü veya baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek sekilde özürlü olmalari nedeniyle aylik baglanacaklar için, Özürlülere Verilecek Saglik Kurulu Raporlari Hakkinda Yönetmelik geregince alinacak saglik kurulu raporu,
c) Üç adet vesikalik fotograf,
ç) Kanunen bakmakla yükümlü olduklari 18 yasini doldurmamis özürlü yakini bulunanlarin fiilen bakimi gerçeklestirdiklerine ve sürdüreceklerine, bakim iliskisinin fiilen sürdürülmediginin tespiti halinde bu aylik ödemenin kesilecegini kabul ettiklerine iliskin yazili beyani,
d) 2 nci maddenin (b), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamina girenler için Sandik tarafindan gerekli görüldügü takdirde istenecek kontrol muayenesi talebini en geç dört ay içinde yerine getirecegine iliskin yazili beyani,
e) Ayligin vasiye ödenmesi gereken hallerde mahkemeden alinmis vasilik karari,
f) 2 nci maddenin (c) bendi kapsamina girenlerin Türkiye Is Kurumuna basvuru yaptiklarina dair belge.
(2) Aylik baglanmasi için istenen evrak Sandik tarafindan hazirlanarak bastirilir ve ilgililere ücretsiz verilmek üzere mahalli maliye teskilatlarina dagitilir. Basvuru formunda yer alan aylik istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, aylik talebinde bulunanin kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafindan doldurulup imzalanir. Muhtaçlik belgesi ve vukuatli nüfus kayit örnegi ile ikametgah ilmühaberi bölümleri ise yetkililerce doldurularak imza ve mühürle onaylanir.
(3) Ilgililer tarafindan tamamlanan belgeler, mahalli maliye teskilati tarafindan Sandiga gönderilir.
Aylik hakki
MADDE 15
(1) Bu Yönetmeligin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre aylik baglanmis olmasi, ayni maddenin (ç) bendi kapsaminda fiilen bakimini üstlenecegi özürlü yakini bulunmasi veya (d) bendinde belirtilenlerin vasisi olmasi nedeniyle ayrica aylik baglanmasina engel teskil etmez.
Aylik baslangici
MADDE 16
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre aylik baglanmasina karar verilenlere ödenecek ayligin baslangici, ilgililerin basvuru formlarinin mahalli maliye teskilatinda kayda geçirildigi tarihi, 2 nci maddenin (d) bendi kapsamina girenler için ise ilgili sosyal güvenlik kurumuna müracaat tarihini izleyen aybasidir.
Ayliklarin artirilmasi veya azaltilmasi
MADDE 17
(1) Saglik kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek özürlülük durumuna bagli olarak aylik tutarinda degisiklik yapilmasi gerekenlerin ayliklari, saglik kurulu raporlarinin Sandik veya ilgili sosyal güvenlik kurumunun kayitlarina geçtigi tarihi takip eden ilk ayliktan itibaren artirilir veya Sandik Saglik Kurulu karar tarihini takip eden ilk ayliktan itibaren azaltilir.
(2) 65 yasin doldurulmasindan önce özürlü olmalari nedeniyle baglanmis olan ayliklarin ayni sekilde ödenmesine devam olunur. 2022 sayili Kanunun 1 inci maddesine göre yaslilik ayligi baglanmis olanlardan baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarini tam tesekküllü hastaneden alacaklari saglik kurulu raporu ile kanitlayanlara, 2022 sayili Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine göre aylik baglanir.
Ayliklarin ödenmesi
MADDE 18
(1) Baglanan ayliklar;
a) 1 Mart tarihinden baslamak üzere üçer aylik dönemler halinde pesin olarak,
b) Aylik baslangiç tarihinden tahsis tarihini takip eden ilk dönem basina kadar olanlar toptan,
hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarina ya da velilerine ödenir.
Ayliklarin veya aylik farklarinin kesilmesi
MADDE 19
(1) Baglanan ayliklar veya aylik farklari, aylik sahibinin veya ayliga hak kazanan özürlünün;
a) Ölümü,
b) Türk vatandasligindan çikarilmasi, Türk vatandasligini muhafaza edenler hariç yabanci memleket uyruguna girmesi,
c) Muhtaçliginin kalkmasi,
ç) Özürlü olmasi nedeniyle aylik baglanmis ise bir iste çalismaya baslamasi,
d) Bir akitle gerçek veya tüzel kisiler tarafindan bakim altina alinmasi,
e) Daimi olmayan özürlülük oraninin % 40'in altina düsmesi,
f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çikmasi,
g) 2 nci maddenin (ç) bendi kapsaminda 18 yasindan küçük özürlü yakininin 18 yasini tamamlamasi,
g) 2 nci maddenin (ç) bendi kapsaminda olanlar açisindan bakim iliskisinin fiilen gerçeklesmediginin belirlenmesi,
h) 5 inci maddede belirtilen durumlarin mevcut oldugunun tespiti,
i) Sosyal güvenlik kurumlarindan malul olmalari nedeniyle ödenmekte olan yetim ayligi veya gelirinin kesilmesi,
hallerinde, bu durumlarinin meydana geldigi tarihi takip eden dönem basindan itibaren kesilir.
Aylik baglanacaklara verilecek belge
MADDE 20
(1) Aylik baglananlara, 17/5/1995 tarihli ve 22286 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandiginca Aylik Baglananlara Verilecek Tanitim Kartlari ve Ücretsiz Seyahat Kartlari Yönetmeligine göre Sandik tarafindan düzenlenecek bir Tanitim Karti verilir. Bu kart, hak sahibinin aylik ödemelerinde kimlik belgesi yerine geçer.
Ayliklarin nüfus kayitlarina islenmesi
MADDE 21
(1) Kendilerine aylik baglanmis olanlar ile 2 nci maddenin (ç) bendi geregince aylik baglanan özürlünün kendisi ve ayliginin ödenecegi yakini, Sandikça ilgililerin kayitli olduklari nüfus idarelerine bir ay içinde bildirilir. Bildirilen bu ayliklar, nüfus idareleri tarafindan ilgililerin nüfus kayitlarina dosya numarasi ile birlikte islenir.
(2) Kendilerine aylik baglanmis olanlar ile 2 nci maddenin (ç) bendi geregince aylik baglanan özürlünün kendisi ve ayliginin ödenecegi yakininin ölümü, bosanmasi, evlenmesi veya vatandaslik hakkini kaybetmesi hallerinde, ilgili nüfus idaresi, bu degisiklikleri nüfus kütügüne isledigi sirada degisiklik tarihlerini ay ve günlü olarak dosya numaralari ile birlikte bir ay içinde Sandiga da bildirmek zorundadir.
Bildirim yükümlülügü
MADDE 22
(1) Aylik almakta olanlar veya aylik sahiplerinin es, kardes, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, ayliklarin kesilmesini gerektiren durumlari üç ay içinde Sandiga bildirmekle yükümlüdürler.
(2) Bu bildirim yükümlülügüne uymayan aylik sahipleri, vekil, vasi, veli ya da kayyumlar hakkinda bu Yönetmeligin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanir.
Aylik veya aylik farklarinin geri alinmasi ve ceza kovusturmasi
MADDE 23
(1) Bildirim yükümlülügüne uyulmadigi ve ayliga hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçege uymadigi tespit edildigi takdirde, ödenmis olan ayliklar veya aylik farklari için Sandik veya ilgili sosyal güvenlik kurumu araciligi ile % 50 fazlasi ile borç tahakkuk ettirilir.
(2) Gerçege uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkinda genel hükümlere göre ceza kovusturmasi yapilmasi için ilgisine göre Maliye Bakanligi, ilgili sosyal güvenlik kurumu veya Sandik tarafindan Cumhuriyet Savciligina suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olmasi durumunda, haklarinda ayrica idari sorusturma açilir.
Yersiz ödenen aylik veya aylik farklarinin geri alinmasi
MADDE 24
(1) Aylik veya aylik farki hakkini kaybedenlere, ayliklarinin kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapilan ödemeler, Sandigin veya ilgili sosyal güvenlik kurumunun bildirimi üzerine mahalli maliye teskilati tarafindan ilgililerden tahsil edilir.
Fazla ödenmis aylik veya aylik farklarinin geri alinmasi
MADDE 25
(1) Aylik alanlara, her ne suretle olursa olsun istihkaklarindan fazla ödenen aylik ya da aylik farki tutarlari Sandik veya ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafindan daha sonra ödenecek ayliklarindan tahsil edilir.
Ayliklarin durdurulmasi ve zamanasimi
MADDE 26
(1) Tahakkuk ettirildigi tarihten itibaren araliksiz olarak bir yil boyunca ayliklarini almayan hak sahiplerinin ayliklari durdurulur. Ayliklarini bes yil boyunca almayanlarin ayliklari ise kesilir. Bu süreden sonra basvuranlarin aylik istekleri yeni basvuru olarak degerlendirilir ve bunlara geçmis süreler için bir ödeme yapilmaz.
Muayene ve tedavi
MADDE 27
(1) 8 inci maddeye göre aylik farki ödenenler hariç, aylik baglananlarin tedavileri 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin Yesil Kart Verilerek Devlet Tarafindan Karsilanmasi Hakkinda Kanun hükümleri çerçevesinde yesil kart verilmek suretiyle saglanir. Ancak, yesil kart verilmesi için aranan sartlar açisindan herhangi bir arastirma yapilmaz. 20 nci maddeye göre düzenlenen Tanitim Kartina sahip olanlar, 3816 sayili Kanun hükümlerine göre yesil kart verilmesinde aranan sartlari haiz olarak kabul edilir.
(2) 2 nci maddenin (ç) bendine göre aylik hakkindan yararlanan 18 yasindan küçük özürlülerin yalnizca kendileri yukarida belirtilen tedavi hakkindan yararlanir. Bu özürlülerin aylik ödenen yakinlari hakkinda yesil kart verilmesine iliskin olarak yukaridaki fikra hükmü uygulanmaz.
Merkezi kayit, takip ve kontrol sistemi
MADDE 28
(1) Il ve ilçe idare kurullari bu Yönetmelik geregince ödenen ayliklarla ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, Sandik tarafindan istenen bilgi ve belgeleri zamaninda göndermek ve aylik ödemelerine iliskin verileri Sandik tarafindan hazirlanacak veri tabanina islemekle yükümlüdür.
Muafiyet
MADDE 29
(1) Ayliklarin baglanmasinda ve ödenmesinde kullanilan bütün belgeler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftir.
Yürürlükten kaldirilan yönetmelik
MADDE 30
(1) 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 65 Yasini Doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaslarina Aylik Baglanmasi Hakkinda Yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir.
Karara baglanmamis basvurular
GEÇICI MADDE 1
(1) Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihe kadar 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 65 Yasini Doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaslarina Aylik Baglanmasi Hakkinda Yönetmelige uygun belgelerle yapilmis ve henüz karara baglanmamis olan basvurular, bu Yönetmelik kapsaminda durumlarina göre talep edilen yeni belgelerin tamamlanmasi kosuluyla degerlendirmeye alinir.
Yürürlük
MADDE 31
(1) Bu Yönetmelik yayimlandigi tarihi takip eden aybasindan geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 32
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakani ile Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakani müstereken yürütür.

 

 

anasayfa
başadön

www.ankaraaltinokta.org-2007

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi Resmi Web sitesi

----------------------------------------------